Doelmatigheid en schaderegelingen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (verder: Rijnland) staat als waterbeheerder voor de opgave om de doelen voor wateroverlast op een doelmatige wijze te realiseren. In vervolg op de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en de kabinetsnota ‘Anders Omgaan met Water’, is het thema wateroverlast opgepakt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) en het NBW Actueel (2008).

In relatie tot de aanpak van wateroverlast c.q. het realiseren van de waterbergingsopgave is er een spanningsveld waarneembaar tussen aan de ene kant de provinciaal vastgelegde wateroverlastnormen en aan de andere kant de soms zeer hoge kosten die gemoeid zijn met het feitelijk invulling geven aan de normen c.q. het treffen van technisch mitigerende maatregelen. Gesteld kan worden dat Rijnland, als strikt de hand wordt gehouden aan deze normen, in bepaalde gevallen geconfronteerd wordt met het treffen van ondoelmatige maatregelen. Ofwel als de kosten van een mitigerende maatregel veel hoger zijn dan de maatregel om de schade te vermijden, dan is het doelmatiger eventuele schade financieel te compenseren.

Sterk Consulting heeft de voor- en nadelen van verschillende varianten van een schaderegeling in beeld gebracht en deze beoordeeld aan de hand van een toetsingskader.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland

 
 

Contactpersoon

Doelmatigheid en schaderegelingen // //

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl