Doelmatigheid in het stedelijk waterbeheer

Het Deltaprogramma bestaat uit een aantal deelprogramma’s, waaronder het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH). Het DPNH is ontwikkeld om de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie te kunnen nemen. Deze Deltabeslissing betreft de manier waarop steden en dorpen in ruimtelijke ontwikkelingen met ondergrond, water en klimaat rekening moeten en kunnen houden. Doel is afwenteling van kosten en problemen naar elders, anderen en later te voorkomen. Voor de besluitvorming is er, naast de meer technische kennis, ook behoefte aan een juridische en financieel-economische beschouwing van het huidige en toekomstige stedelijk waterbeheer. In dit rapport staan drie vragen centraal.

In dit project heeft Sterk Consulting voor 4 beleidsopgaven in het stedelijk waterbeheer inzichtelijk gemaakt:

1. Op welke wijze is het huidige stedelijk waterbeheer ingericht vanuit juridisch en financieel- economisch perspectief?

2. Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen voor een aantal toonaangevende beleidsopgaven in het stedelijk waterbeheer?

3. Wat betekent dit voor de toekomstige inzet van juridische en financieel-economische beleidsinstrumenten voor deze beleidsopgaven?

Het advies rondom het funderingsvraagstuk is opgenomen als prioritaire actie in het manifest Klimaatbestendige stad.

Opdrachtgever

Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) en de Structuurvisie Ondergrond (Strong).

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl