Methode KBW

Kosten en Baten Waterbeheer (KBW) is een methode waarmee keuzes in projecten en beleid tegen elkaar kunnen worden afgewogen op basis van een standaard analyse van kosten en baten. Bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft men het initiatief genomen om doelmatig waterbeheer gebaseerd op een afweging van kosten en baten, concreet handen en voeten te geven. Men heeft hiertoe samen met Sterk Consulting in 2009 en 2010 het instrumentarium Kosten en Baten Waterbeheer (KBW) ontwikkeld en geïmplementeerd.

KBW is inmiddels geadopteerd door de Werkgroep Middelen van de Unie van Waterschappen (UvW) en het Cluster MRE.  In opdracht van de Werkgroep Middelen heeft Sterk Consulting een handreiking opgesteld. De UvW heeft een aanbevelingsbrief aan alle waterschappen geschreven waarin men hen adviseert KBW te implementeren.

Het op een gestandaardiseerde en transparante wijze beoordelen van projecten en beleid, is zinvol voor alle overheden. Zowel voor gemeenten, provincies, maar ook bijvoorbeeld RWS is KBW goed toe te passen. Inmiddels hebben meerdere waterschappen KBW geïmplementeerd.

 

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06 43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl

Voor een beter inzicht in de KBW systematiek kunt u hier een presentatie inzien die gebruikt wordt voor de cursus KBW

 

Ondertussen...

Meer informatie op de website van de Helpdesk Water via deze link