Gouda Coalitie Stevige Stad: bodemdaling stedelijk gebied

Ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor bodemdaling in stedelijk gebied 

Historische (binnen)steden in West-Nederland en steden in de deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Dit proces van bodemdaling brengt in toenemende mate grote uitdagingen met zich mee op het gebied van waterbeheer, funderingen, cultureel erfgoed, infrastructuur en governance. De gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben het initiatief genomen de Coalitie Stevige Stad te vormen. Deze is gestart met de volgende ambitie: het ontwikkelen en realiseren van een (vanuit water en ondergrond beschouwd) robuust perspectief voor leefbare (wonen, werken, water) steden. In 2020 is het Ontwerp Kaderbesluit Bodemdaling Binnenstad (KBB) opgeleverd. Robert was programmamanager voor dit processen onafhankelijk voorzitter en penvoerder van de coalitie en lid van het regieteam.

‘Stevige stad op slappe bodem’ Brede Coalitie van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers.

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Innovatieplatform Gouda, Gouda onderneemt, Deltares, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving,Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek en de Technische Universiteit Delft, Platform Slappe Bodem, Stichting Rioned en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Opdrachtgever

Gemeente Gouda en Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl