Deltaprogramma

Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland klimaatbestendig, veilig en aantrekkelijk in te richten. Het Deltaprogramma bestaat uit een aantal deelprogramma’s, waaronder het deelprogramma zoetwater. In het Nationaal Waterplan is aangekondigd dat bij het zoeken naar nieuwe strategieën voor het zoetwaterbeheer expliciet aandacht gegeven gaat worden aan het beprijzen van water met als doelen kostenterugwinning/dekking van het faciliteren van zoetwater en sturing van de watervraag/watergebruik. Ook internationaal wordt het beprijzen van waterbeheer nagestreefd. De Kaderrichtlijn Water (KRW, art. 9) bepleit kostenterugwinning van waterdiensten en in de recent verschenen ‘Blauwdruk voor het behoud van Europese wateren’ kondigt de Europese commissie hierop te handhaven.

 

In dit rapport is beschreven in hoeverre het zoetwaterbeheer momenteel door gebruiksfuncties wordt bekostigd en welke nieuwe mogelijkheden van bekostiging er in de toekomst denkbaar zijn. Tevens is beschouwd of deze nieuwe vormen van bekostiging en de inzet van andere economische instrumenten sturing geven aan het zoetwaterbeheer. Het project is in opdracht van de Waterdienst uitgevoerd door Sterk Consulting en begeleid door de begeleidingscommissie

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat, Waterdienst

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl