Economie en water

Economische en financiële afwegingen spelen een steeds belangrijkere rol in het waterbeheer. Waar het waterbeheer voorheen louter technisch en juridisch werd gestuurd, wordt financieel economische sturing steeds belangrijker. Europese richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie sturen expliciet aan op principes van ‘kostenterugwinning’ en ‘de vervuiler betaalt’. Economische argumentatie kan doorslaggevend zijn bij het vaststellen of uitstellen van doelen en de inzet van economische instrumenten wordt steeds nadrukkelijker meegenomen in beleidsstrategieën. Sterk is al jaren actief op het gebied van bekostiging, doelmatigheid en de inzet van economisch instrumentarium in het waterbeheer. Een lijst van illustratieve projecten is opgenomen.

profijtbeginsel

Het profijtbeginsel in het belastingstelsel voor water

Sterk heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) waarin is bestudeerd of en in hoeverre het profijtbeginsel stringenter kan worden toegepast in het belastingstelsel van de waterschappen.

zoetwaterlevering

Bekostiging zoetwaterlevering Tholen en Sint Philipsland

Wij hebben waterschap Scheldestromen en de gebruikersraad van de agrariërs op Tholen geadviseerd bij het ontwikkelen van een nieuwe vorm van bekostiging van de zoetwatervoorziening.

VAF

VAF, Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek

Funderingsproblemen vragen om waterhuishoudkundige of bouwkundige oplossingen; een verkenner helpt de koers te bepalen.

stock-photo-20095269-sunset-of-rotterdam-harbor-elevated-view

Kosten en Baten Waterbeheer

KBW is een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen op basis van een analyse van kosten en baten. Deze werkwijze bevordert de doelmatigheid van de organisatie omdat keuzes in projecten en beleid ..

deltaprogramma

Bekostiging van het zoetwaterbeheer, Deltaprogramma

In het deelprogramma zoet water van het Deltaprogramma en in het Nationaal Waterplan wordt gestreefd naar Cost Recovery en sturing met behulp van economisch instrumenten. Sterk schreef een compleet rapport waarin deze vragen zijn beantwoord. 

waterdienst

Europese tendens tot doorberekening van diensten aan de gebruiker, Waterdienst

Onderzoek naar Europese tendens om te komen tot kostendoorberekening van overheidsdiensten en de mogelijke consequenties hiervan voor de diensten die RWS levert aan de verschillende gebruiksfuncties.

Financingsystem Assessment Tool

Samen met het Water Governance Centre heeft Sterk een instrument ontwikkeld om de financieringssystemen voor waterbeheer in binnen- en buitenland te toetsen. Het Financing Assessment Tool (FAT) is toegepast in twee cases te weten Zuid-Afrika en Ethiopië.

Publicaties economie en water door Robert van Cleef

 >> Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling, nieuwe handelingsperspectieven voor zakkend Nederland, (co-auteurs Chan, Mekenkamp, Bolleboom, Talsma, Strijker), Vakblad Bodem, nummer 2 april 2017, p. 35. 

 >> Wie brandt zijn vingers aan bodemdaling in het stedelijk gebied (co auteur Henkjan Faber en Arianne Fijan), Land en Water, november 2016.

 >> Building blocks for good water governance, Chapter 5 Adequate financing of water management, Water Governnance Centre, Co writer Herman Havekes, 2016.

 >> Financing Water Management: Weak water financing systems lead to disaster! (co-auteur Efthymia Fachouridou), Water Governance 04/2015.

 >> Werk aan de winkel voor het financieringssysteem van het Nederlandse Waterbeheer, Water Governance 04/2015.

 >> Schuldpositie waterschappen vraagt om actie (co-auteur Hans Schouffoer), Water Governance 01/2015, p 28 – 31

 >>  Water en natuur een mooi koppel, (co auteurs Tim van Hattum en Cees Kwakernaak Alterra Wageningen UR), H2O, maart 2015,

 >> Het huishoudboekje van het Nederands waterbeheer, Water Governance 04/2013, p 46.

 >> Bekostiging van het waterkwaliteitsbeheer, nog een wereld te winnen, Water Governance, 03/2012, p 32 – 34.

 >> Naar een ecologische kosteneffectiviteitsanalyse (co-auteur Ronald Blijkerk, Reinder Torenbeek, Michiel Wind), in H2O,nummer 14/15,  2012, p 30-31.

 >> Bekostiging van het waterkwaliteitsbeheer, nog een wereld te winnen, Water Governance, 03/2012, p 32 – 36.

 >> Economische instrumenten voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (co-auteur Rob van der Veeren), Nieuwsbrief Milieu en Economie, 17 februari 2012.

 >> Kosten baten waterbeheer (KBW) een handig instrument, in Het Waterschap, juni 2011, nummer 5, pp 6-7.

 >> Handen en voeten aan doelmatigheid bij regionale waterbeheerders, (co auteur G. Rouhof, A. Mulder, A. Koerhuis, J, Mantel) in H2O, 2010, nummer 12, pp 12

 >> De minder zichtbare kosten van de Kaderrichtlijn Water, (co-auteur G Beugelink en C Brink, Planbureau voor de Leefomgeving),  in H2O, 2008, nummer 17, pp 20-21.

 >> Ervaringen met MKBA in het natuur- en milieubeleid, (co-auteur Dr R van der Veeren, Waterdienst) in H2O, 2008, nummer 17.

 >> OEI bij SNIP, effecten van natte infrastructuurprojecten (co-auteur Andre Wooning), Nieuwsbrief Milieu en Economie, 2006, nummer 5, pp 11 – 12.

 >> Financiële haalbaarheid van Ruimte voor de Rivier (co-auteurs Robert Schouten en Teun Morselt), H2O, 2006, nummer 23, pp 28 – 29.

 >> Herstelkosten en vastgoedwaarde bij grondwaterproblemen, (co-auteur Erik Luyendijk), in H2O, 2006, nummer 13, pp 16-18.

 >> Verdeling van kosten en baten in de afvalwaterketen (co-auteur Ad Sweere), in H2O, 2006, nummer 10, pp 22-24.