Landelijke implementatie van de Waterwet

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden, inclusief het hierbij horende Waterbesluit en de Waterregeling. Daarbij moesten provincies en waterschappen hun verordeningen aanpassen om de Waterwet praktisch te implementeren. Voor de landelijke implementatie heeft Sterk Consulting in de persoon van Peter de Putter tal van implementatie- en communicatieactiviteiten verricht, waaronder het zorgen voor tal van voorlichtingsbrochures en handreikingen, het inhoudelijk vormgeven van de website www.waterwet.nl, het beantwoorden van vragen via de landelijke Helpdesk Water, het verzorgen van circa 150 presentaties e.d. in de jaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet en het coördineren en inhoudelijk voorbereiden van afstemmingsbijeenkomsten tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de verschillende koepelorganisaties. De goede samenwerking tussen alle direct betrokkenen stond hierbij garant voor een snelle inwerkingtreding van de Waterwet.

Opdrachtgever

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water (thans Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 

Contactpersoon

Peter de Putter
Sterk Consulting
telefoon 071 573 05 96
info@sterkconsulting.nl