Het profijtbeginsel in het belastingstelsel voor water


Sterk Consulting heeft vanuit haar kennis van het belastingstelsel mee mogen denken me de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) over de wijze waarop het profijtbeginsel beter kan worden verankerd.  Bij belastingbeginselen gaat het om de vraag hoe de fiscale lasten over burgers en bedrijven moeten worden verdeeld. Bij het profijtbeginsel gaat het om:

  • bijdrage van burgers en bedrijven;
  • aan kosten van door de overheid tot stand gebrachte voorzieningen;
  • naar de mate van profijt van die voorzieningen.[1]

De principes ‘de belanghebbende betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’ zijn verschijningsvormen van het profijtbeginsel. Sterk Consulting heeft met 5 waterschappen workshops georganiseerd om ideeën over het profijtbeginsel op te halen. Op basis van een gezamenlijke analyse zijn de ideeën vervolgens vertaald naar concrete voorstellen die aan de CAB zijn voorgelegd. In 2018 is het advies van de CAB gepubliceerd

[1] Van den Bosch & Partners, Definitiedocument Duurzame financiering van het waterbeheer, november 2015.


 

profijtbeginsel

 
 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl