Recht en water

Waterbeheer is zeker ook bestuurlijk en juridisch behoorlijk verankerd. Weliswaar is samenwerking troef in dit beleidsdomein, maar dan wel altijd binnen de wettelijke kaders. Voor alle overheidsorganen is Sterk Consulting een trouwe samenwerkingspartner. In de regel worden we herkend op onze kennis van de inhoud, maar niet zelden worden wij ook uitgenodigd te helpen bij de meer procesmatige aspecten van het werk. Precies op het grensvlak van inhoud en proces zijn wij graag actief. Inhoud is cruciaal, maar zonder een goede implementatie en communicatie kan de praktijk er veelal weinig mee.

Landelijke implementatie van de waterwet

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden, inclusief het hierbij horende Waterbesluit en de Waterregeling. Daarbij moesten provincies en waterschappen hun verordeningen aanpassen om de Waterwet praktisch te implementeren.

Juridische en/of financiële vragen stedelijk waterbeheer

Gemeenten hebben, zo merken wij, in toenemende mate vragen over de omgang met vuilwater. grondwater en hemelwater. Sterk Consulting geeft juridisch en/of financieel-economisch advies over riolerings-, wateroverlast- en watertekortvraagstukken.

Handreiking Ondergrondse Waterberging

In samenwerking met KWR, Deltares en Acacia Water hebben wij een ‘Technisch-juridische Handreiking Ondergrondse Waterberging’ ontwikkeld.

cartoonmaartenwolterinksmall

Strategieontwikkeling grondwaterbeheer

Sterk Consulting is goed thuis in de wereld van het grondwater en om die reden hebben we een bijdrage geleverd aan de grondwatervisie van de Unie van Waterschappen (Waterschapsvisie op het toekomstig grondwaterbeheer: ‘Grondwaterbeheer nu, straks en later’) en helpen we overheden in 2013 verder met het bedenken en uitvoeren van oplossingen voor een aantal complexe maatschappelijke grondwatervraagstukken.

Verantwoordelijkheid voor doelmatig beheer en onderhoud kunstwerken

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben wij in samenwerking met Oranjewoud advies gegeven over de verantwoordelijkheid van het waterschap voor kunstwerken in zogenoemde tertiaire watergangen.

Position paper Waterbeheer en ruimtelijke ordening

Met het oog op de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet hebben wij een zogenoemd position paper ‘Waterbeheer en Ruimtelijke Ordening’ geschreven voor de Unie van Waterschappen.

Publicaties recht en water door Peter de Putter

 >>P. de Putter en R. Hermans, Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet, Land & Water, nr. 4 april 2016, p. 10-11.

 >>P. de Putter en A. Tuinenburg, ‘Omgaan met af te bouwen grondwateronttrekkingen: juridisch of bestuurlijk spoor?, Water Governance 2016/1, p. 20-25 (inclusief een nawoord van R. Tummers op p. 25).

 >>H. Gerritsen, A. Tuinenburg en P. de Putter, Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd?, H2O-Online / 7 januari 2015. Te downloaden via: http://vakbladh2o.nl/images/1512-05_Gestopte_grondwateronttrekking_-_Tuinenburg_JH2_def.pdf

 >> S. Handgraaf en P. de Putter (2015), Jurisprudentie Waterwet 2013-2014, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2015/2, p. 84-90.

 >> P. de Putter, ‘De burger niet serieus nemen is vragen om problemen’, Water Governance 2014/1, p. 51-52.

 >> P. de Putter, ‘Lekke riolen, grondwaterstanden en de gemeentelijke zorgplichten’, Vakblad Riolering december 2013, p. 34-35

 >> H. Havekes en P. de Putter (red.)(2013), ‘Wegwijzer Waterwet. Een praktische handreiking voor gebruikers van de Waterwet’, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 3e herziene druk (verschijnt december 2013).

 >> P. de Putter (2013), ‘Als een paal boven water. Juridische beschouwing over de problematiek van houten paalfunderingen’, Vastgoedrecht 2013/5, p. 133-141.

 >> P. de Putter (2013), ‘Angst voor doelmatig waterbeheer’, Water Governance 2013/1 (Rubriek ‘Spraakwater’), p. 51-52.

 >> S. Handgraaf en P. de Putter (2013), Jurisprudentie Waterwet 2011-2012, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2013/1, p. 33-38.

 >> R. Romijn, A. Krijgsman, T. Bolleboom en P. de Putter, ‘Grondwaterbeheer ontleed’, in: Bodem, nr. 4, aug. 2012, p. 12-13.

 >> P. de Putter, ‘Grondwater in de uitverkoop’, Water Governance, 2/2012, p. 50-51.

 >> G. Dekker en P. de Putter, ‘Watersector staat voor serieuze bezuinigingen’, Land+Water, nr 11, november 2011, p. 24-25.

 >> S. Handgraaf en P. de Putter, ‘Grondwaterbeheer in de Waterwet’, Bodem, nr. 3, juni 2011, p. 26-27.

 >> P. de Putter en S. Handgraaf, ‘Waterwet: van vraag tot antwoord. 101 vragen en antwoorden over de praktijk van de Waterwet’, boekje, in opdracht van Rijkswaterstaat, Watermanagementcentrum Nederland, Lelystad 2011.

 >> P. de Putter, ‘Vage begrippen juridisch concreet maken’, in: Land en Water, themanr. ‘De kunst van bouw- en woonrijp maken’, december 2010, p. 28-30.

 >> P. de Putter, ‘De Waterwet: meer dan zomaar een nieuwe wet!’, Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 3 maart 2010, p. 196-208.