Bodemdaling stedelijk gebied

Historische (binnen)steden in West-Nederland en steden in de deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Dit proces van bodemdaling brengt in toenemende mate grote uitdagingen met zich mee op het gebied van waterbeheer, funderingen, cultureel erfgoed, infrastructuur en governance. De komende jaren moeten strategieën worden ontwikkeld om de leefbaarheid en de historische gebouwen ook op lange termijn te beschermen.

Sterk Consulting is nauw betrokken bij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk. Daarnaast is Sterk bij diverse regionale initiatieven betrokken bij het komen tot coalities van betrokken partijen en het genereren van gezamenlijke nieuwe perspectieven in het stedelijk gebied.

De gemeente Gouda is één van de stedenwaar dit speelt. Bestuurlijk staat het hoog op de agenda (speerpunt voor G32) en Gouda heeft samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten de handen ineen geslagen in een brede coalitie ‘Stevige stad op slappe bodem’. Doel is om oplossingsrichtingen te verkennen en te ontwikkelen die ook voor andere steden bruikbaar zijn

'Robert van Cleef is onafhankelijk voorzitter en penvoerder van de Coalitie ‘stevige stad op slappe bodem’.

‘Stevige stad op slappe bodem’ Brede Coalitie van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers.

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Innovatieplatform Gouda, Gouda onderneemt, Deltares, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving,Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek en de Technische Universiteit Delft, Platform Slappe Bodem, Stichting Rioned en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Opdrachtgever

Gemeente Gouda en Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Contactpersoon

Robert van Cleef
Sterk Consulting
telefoon 06-43048381
rvancleef@sterkconsulting.nl